Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Koncepcja

Koncepcja Pracy Przedszkola Miejskiego nr 8 zaopiniowana pozytywnie przez Radę Rodziców w dniu 13.09.2016r. Przyjęta Uchwałą nr 15/2016 przez Radę Pedagogiczną w dniu 15.09.2016r.

1. Nasze przedszkole

Placówka zlokalizowana jest w Pabianicach przy ul. św. Jana 43. Przedszkole ma do dyspozycji 300 m: 3 sale do zajęć, salę zabaw/sypialnię, 3 łazienki, gabinet dyrektora, pokoje dla księgowej i intendentki, kuchnię, 2 szatnie.

W piwnicach mieści się pomieszczenie na paliwo ( olej ), piec, magazyn warzyw i pomieszczenie dla pracownika gospodarczego.

Sale zabaw i zajęć wyposażone są w pomoce dydaktyczne, gry, plansze, puzzle i zabawki.W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe: kącik do obserwacji przyrodniczych, kąciki czytelnicze, kąciki zabaw tematycznych ( kuchnia, sklep, teatr ), kąciki rozwijania sprawności manualnej, itp. Budynek oraz przylegający do niego ogród są ogrodzone. Ogród przedszkolny liczy 2.490 m i jest bardzo dobrze przygotowany do zajęć i zabaw ruchowych. Wyposażony jest w sprzęt i zabawki ogrodowe: huśtawki, karuzelę, zjeżdżalnię, domki, rowery, piaskownicę i drabinki. Wyposażenie sal, placu zabaw, środki dydaktyczne wpływają na właściwą realizację programów nauczania. Wszystkie z nich spełniają wymogi bezpieczeństwa. Nasze przedszkole posiada 3 oddziały dla 70 dzieci w wieku 2,5 - 6 lat. Kadra nauczycielska naszego przedszkola posiada pełne kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne oraz pogłębia i poszerza swoje umiejętności poprzez różne formy doskonalenia zawodowego. Praca opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczna realizowana jest tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców. Zadania i cele realizujemy w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.

2. Cele i zadania

1. Przedszkole osiąga efekty zgodnie z polityką oświatową państwa.
2. Głównym celem organizowanych w placówce działań jest zapewnienie optymalnych  
  warunków do pełnego, wszechstronnego i bezpiecznego rozwoju każdego 
  dziecka, które jest naszym przedszkolakiem.

3. Realizacja tego celu uwarunkowana jest prawidłowym i konsekwentnym dążeniem do:  
  √ współdziałania z rodzicami we wszystkich obszarach pracy i działalności przedszkola,
  √ promowania czytelnictwa wśród dzieci oraz rodziców i opiekunów,
  √ wspomagania dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,
  √ budowania systemu wartości u dzieci, wychowanie ich tak, żeby lepiej orientowały się w tym co  jest dobre a co złe,
  √ wdrażania dzieci do dbania o swoje zdrowie, zachęcanie do aktywności fizycznej, kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania,
  √ wprowadzania dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
  √ rozwijania umiejętności społecznych dzieci: komunikatywności, umiejętności słuchania, przestrzegania reguł,
  √ kształtowania u dzieci przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej ),
  √ przygotowania dzieci do nauki języka angielskiego w szkole podstawowej,
  √ sumiennego realizowania przez nauczycieli nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zachodzących w niej zmian.

3. Tradycje przedszkola

Przedszkole posiada własne tradycje, doroczne zabawy i imprezy dla dzieci, rodziców   i dziadków.

Kalendarz stałych uroczystości:
√ pasowanie na przedszkolaka - dla dzieci najmłodszych - IX,
√ spotkanie z emerytowanymi pracownikami przedszkola z okazji Dnia Edukacji Narodowej - X,
√ wizyta św. Mikołaja - XII,
√ Spotkania Opłatkowe z rodzicami w grupach - XII,
√ zabawa karnawałowa z babcią i dziadkiem - I,
√ zabawa ostatkowa w przedszkolu - II lub III,
√ Dzień Mamy i Taty w każdej grupie - V,
√ tematyczny Piknik Rodzinny - VI,
√ uroczyste Pożegnanie Przedszkola dla dzieci opuszczających placówkę - VI.

Ponadto organizowane są: zajęcia otwarte i warsztaty dla rodziców, konkursy dla dzieci i rodziców na terenie przedszkola ( plastyczne, muzyczne, ekologiczne ), przedstawienia   z udziałem  rodziców, zabawy i akcje okazjonalne - w zależności od planów rocznych.

4. Misja i wizja przedszkola

5. Kryteria sukcesu (oczekiwane efekty)

√ przedszkole pracuje w oparciu o koncepcję pracy, która jest znana wszystkim pracownikom i rodzicom, którzy dzięki temu mają świadomość funkcjonowania i specyfiki placówki,
√ wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,
√ wzrost liczby rodziców aktywnie angażujących się w życie przedszkola, organizację imprez, zabaw, udział w akcjach, itp.
√ systematyczne wzbogacanie oferty edukacyjnej przedszkola,
√ nieustanne modernizowanie bazy dydaktycznej przedszkola: gry, płytoteka, księgozbiór, zabawki edukacyjne,
√ realizowanie celów polityki oświatowej państwa,
√ jak najlepsze przygotowanie wszystkich dzieci do pełnienia obowiązku szkolnego,
√ liczny udział dzieci w konkursach organizowanych na terenie przedszkola i miasta.

6. Model absolwenta

Absolwent Przedszkola Miejskiego nr 8 posiada wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach umożliwiające mu osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

Dziecko kończące przedszkole:
√ ma motywację do uczenia się, zdobywania nowych umiejętności,
√ interesuje się czynnościami szkolnymi: nauką czytania, pisania, liczenia,
√ zna i respektuje normy społeczne,
√ potrafi współdziałać w grupie,
√ komunikuje się z innymi w sposób zrozumiały, obdarza ich uwagą, mówi o swoich potrzebach,
√ jest samodzielne,
√ zna zasady bezpiecznego funkcjonowania w grupie, dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
√ zna zasady dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
√ posiada umiejętność koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu przez dłuższy czas,
√ potrafi obcować w środowisku przyrodniczym,
√ jest wrażliwe na sztukę: plastyczną, muzyczną, teatralną i literaturę dla dzieci,
√ zna tradycje regionu, z którego pochodzi,
√ ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem,
√ zna piosenki, wiersze i proste komunikaty w języku angielskim, jest przygotowane do nauki języka angielskiego w szkole.