Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Misja i wizja

Wizja przedszkola

√ przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom,  
  otwartą na ich potrzeby,
√ przedszkole działa zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego,
√ praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój  
  osobowości,
√ przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i  
  przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole,
√ oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności, kształtowania 
  samodzielności i wpajania wartości moralnych,
√ przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji,
√ wszyscy pracownicy przedszkola znają i przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre relacje 
  międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną,
√ rodzice dzieci są pełnoprawnymi partnerami przedszkola uczestniczącymi w jego  
  codziennym życiu i świętowaniu,
√ przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną  
  kadrę pedagogiczną i personel pomocniczy,
√ przedszkole dostosowuje swoją pracę: programy nauczania, organizację pracy, zajęcia  
  dodatkowe do wytycznych Ministerstwa Edukacji,
√ przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego,
√ przedszkole promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku,
√ stosowane w przedszkolu aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania  
  gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola,
√ baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom 
  świadczonych usług,
√ atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka i przeciwdziała nietolerancji wobec wszelkiej
  inności.

Misja przedszkola

Nasze przedszkole:
√ zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo,
√ przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
√ tworzy warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju,
√ wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
√ angażuje rodziców w życie placówki, zachęca do współpracy,
√ udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
√ współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną,
√ kształtuje postawy moralne, wzmacnia pozytywne zachowania dzieci,
√ promuje zachowania proekologiczne,
√ promuje czytelnictwo, zarówno wśród dzieci jak i rodziców/opiekunów,
√ rozwija kompetencje językowe dzieci, w tym również znajomość języka angielskiego,
√ promuje zdrowie psychiczne i fizyczne,
√ dostosowuje programy nauczania, plany pracy i zajęcia edukacyjne do zmian  
  zachodzących w systemie oświaty,
√ organizuje sprawne zarządzanie placówką,
√ analizuje i ocenia efekty swojej pracy.